Polityka prywatności


I. Administrator danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu
    Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
    fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Eryk Kędziorek
    zamieszkały pod adresem ul. Łączna 16c/2, 05-270 Marki.
  2. Dane kontaktowe administratora danych: adres e-mail paulina.kedziorek@wp.pl.
  3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych
    oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia
    przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
    nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
    przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy
    i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.
  5. Administrator danych przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie wymaganym do
    prawidłowej realizacji usługi na rzecz osoby której dane dotyczą.
    II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
  6. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
    a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest
    prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    b) świadczenie usług za pośrednictwem Portalu internetowego i realizacja zobowiązań
    umownych, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    c) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na
    administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust.
    1 lit. c RODO);
    d) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów
    rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c
    RODO);
    e) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
    roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym
    interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
    f) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w
    odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie
    uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    g) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Portalu
    internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym
    interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    h) marketing produktów własnych administratora danych, co jest jego prawnie
    uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie
    uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  7. Administrator dla celów realizacji usługi może przetwarzać dane wrażliwe klienta
    dotyczące stanu zdrowia, na podstawie zgody udzielonej przez klienta (art. 9 ust. 2 lit. a
    RODO).
    III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
  8. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
    podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji
    umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
  9. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
    również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy
    przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące
    usługi IT (w tym usługi hostingowe).
  10. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na
    podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych
    osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
  11. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim
    Obszarem Gospodarczym.
    IV. Okres przechowywania danych osobowych
  12. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy
    zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach
    związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków
    wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin
    przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
  13. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach
    rozliczeniowych (np. faktury) przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku
    od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.
  14. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych
    przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie
    danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  15. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-
    3 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych,
    a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby,
    której dane dotyczą.
    V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
  16. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
    a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane
    osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania
    dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,
    kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
    którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o
    kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub
    ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane
    dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
    b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających
    przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie
    administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów
    administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
    c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które
    są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
    d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli
    administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już
    niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
    e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych
    osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
    pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
    ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane
    dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
    stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
    nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
    f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie
    używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej
    dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych
    danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
    osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są
    przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
    g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
    w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej
    szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje
    oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
    nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub
    podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną
    interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora,
    administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach
    (art. 21 RODO).
  1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
    skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i
    poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
  2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest
    Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
    VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie
    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.