Regulamin

Regulamin portalu internetowego


Portal internetowy dostępny pod adresem https://kedziorki.com/ udostępniony jest przez Usługodawcę na
zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).
Dane kontaktowe Usługodawcy:

 • adres e-mail: paulina.kedziorek@wp.pl.
  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych
  za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Usługodawcy. Zapoznanie się
  z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Usługobiorcy.
  §1. Definicje
 1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://kedziorki.com/.
 2. Usługodawca – Eryk Kędziorek zamieszkały pod adresem ul. Łączna 16c/2, 05-270 Marki.
 3. Usługobiorca – podmiot odwiedzający Portal oraz korzystający z Usług świadczonych za
  pośrednictwem Portalu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
  pośrednictwem stron internetowych.
 5. Produkt – E-book, Indywidualny plan treningowy lub plan żywieniowy, które Usługobiorca nabywa za
  pośrednictwem Portalu.
 6. E-book – publikacja elektroniczna dostępna w formie cyfrowej bez utrwalenia na nośniku materialnym.
 7. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Portalu umożliwiający dokonanie złożenia
  zamówienia w celu zakupu Produktu.
 8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  §2. Postanowienia ogólne
 9. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach
  określonych w Regulaminie.
 10. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy zgodnie z
  zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia
  społecznego.
 11. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy oraz Usług oznacza akceptację przez Usługobiorcę
  warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 12. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców przewidziane
  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na
  gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu
  realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności
  Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną
  zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 13. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
  Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w sposób
  niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego
  oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 14. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania
  przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na
  dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności, ich
  utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem
  stron internetowych.
 15. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej
  zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
  wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  §3. Ogólne warunki świadczenia usług
 16. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu bezpłatnie usługi informacyjne poprzez
  udostępnianie treści o ofercie, aktualności oraz innych informacji, w tym dotyczących działalności
  Usługodawcy oraz umożliwienie ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Usługobiorcy.
 17. Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia złożenie zamówienia w celu zakupienia Produktu.
 18. Informacje dotyczące Produktów znajdujące się na stronach internetowych Usługodawcy stanowią
  zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
  cywilny.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w cenach Produktów, prowadzenia i odwoływania akcji
  promocyjnych oraz do udzielania indywidualnych rabatów. Zmiany, o których mowa w zdaniu
  poprzednim nie mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem przez Usługodawcę
  zmian.
 20. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  c) dostęp do poczty elektronicznej.
 21. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą
  swojego dostawy usług internetowych.
  §4. Zamówienia
 22. W celu złożenia zamówienia Usługobiorca dokonuje wyboru Produktu zgodnie z wariantami
  dostępnymi na Portalu oraz wypełnia formularz zamówienia wypełniając w nim co najmniej pola
  obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*).
 23. Po wypełnieniu formularza zamówienia Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z Regulaminem,
  a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
 24. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy
  wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia oraz określającą podstawowe warunki zamówienia,
  w szczególności rodzaj Produktu oraz całkowitą cenę do zapłaty.
 25. Z chwilą dokonania poprawnej płatności przez Usługobiorcę dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży
  Produktu.
  §5. Metody płatności
 26. Usługodawca przyjmuje płatności w formie przedpłaty:
  a) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal, obsługiwanego przez PayPal
  (Europe) z siedzibą w Luksemburgu,
  b) przelew tradycyjnym na jego rachunek bankowy.
 27. Za moment dokonania płatności przyjmuje się jej poprawną autoryzację przez operatora systemu
  płatności PayPal lub zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym Usługodawcy w przypadku
  przelewu tradycyjnego.
 28. Usługodawca dokumentuje sprzedaż dowodem zakupu wystawianym na wyraźne żądanie
  Usługobiorcy.
 29. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Usługobiorcę
  kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
  Usługobiorcy.
  §6. Realizacja zamówienia
 30. Usługobiorca uzyskuje dostęp do E-booka w formie elektronicznej (plik PDF) wysłany na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia.
 31. Usługodawca przesyła wiadomość, o której mowa w ust. 1 nie później niż do 24 godzin od momentu
  otrzymania płatności od Usługobiorcy. W przypadku braku wiadomości Usługobiorca w pierwszej
  kolejności powinien sprawdzić skrzynkę SPAM na swoim koncie pocztowym, a w przypadku dalszego
  braku wiadomości zgłosić niezwłocznie zaistniałą sytuację Usługodawcy.
 32. W przypadku złożenia zamówienia na Indywidualny plan treningowy lub plan żywieniowy
  Usługobiorca podczas składania zamówienia lub na podstawie ankiety przesłanej przez Usługodawcę
  po otrzymaniu zamówienia, może być zobowiązany do podania dodatkowych informacji, w tym
  dotyczących dolegliwości zdrowotnych, w tym alergii pokarmowych i innych chorób lub schorzeń,
  wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 33. Indywidualny plan treningowy lub plan żywieniowy jest przygotowywany oraz dostarczany
  Usługobiorcy w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez
  Usługodawcę informacji, o których mowa w ust. 3, w formie elektronicznej (plik PDF) na adres poczty
  elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia.
 34. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z planów przygotowanych przez Usługodawcę
  może nie przynieść zamierzonych efektów ze względu na indywidulane predyspozycje Usługobiorcy
  lub niestosowanie się do zaleceń zawartych w planie za co Usługodawca nie ponosi
  odpowiedzialności.
 35. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Usługobiorcy
  lub negatywną reakcję organizmu, w szczególności z powodu braku wiedzy o dolegliwościach
  Usługobiorcy oraz o przyjmowanych przez Użytkownika płynach i produktach, a także z powodu
  podania przez Usługobiorcę niepełnych lub błędnych informacji, o których mowa w ust. 3.
  §7. Odpowiedzialność Usługodawcy
 36. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub
  udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie
  pochodzą od niego.
 37. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań
  na stronach internetowych Usługodawcy.
 38. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców na stronach
  internetowych Usługodawcy i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które
  przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych
  Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez
  Usługodawcę.
 39. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione
  przez Usługobiorców lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może
  nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na stronach internetowych Usługodawcy.
 40. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu jego stron internetowych
  oraz szkody poniesione przez Usługobiorcę z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły
  wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do
  przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
  §8. Odstąpienie od umowy
 41. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
  odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym
  zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub
  adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 42. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od
  wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę
  w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot
  płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w
  terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 43. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą
  konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy,
  konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia
  spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 44. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie
  przysługuje m. in.
  a) w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za
  wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,
  b) w stosunku do umów o dostarczanie treści cyfrowych (Ebooka), które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
  prawa odstąpienia od umowy.
  §9. Rękojmia Usługodawcy
 45. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 46. Jeśli Produkt jest wadliwy, Usługobiorcy przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach
  określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 47. Zgłoszenie o wadach należy przesłać drogą elektroniczną na adres paulina.kedziorek@wp.pl lub
  pisemnie na adres Usługobiorcy.
 48. Usługodawca odpowiada na zgłoszenie Usługobiorcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego
  otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego
  uwzględnieniem.
  §10. Postępowanie reklamacyjne
 49. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za
  pomocą Portalu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres
  e-mail Usługodawcy.
 50. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz
  adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy
  reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych
  danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.
 51. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja
  o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej
  na jego adres poczty elektronicznej.
 52. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej
  uwzględnienie.
  §11. Własność intelektualna
 53. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Usługodawcy (wliczając w to grafikę, teksty,
  układ stron i logotypy), a nie pochodzące od innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej
  dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej
  zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 54. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stron
  internetowych Usługodawcy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści
  w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez
  Usługodawcę.
 55. Żaden utwór przez co rozumie się E-book oraz Indywidualne plany treningowe lub żywieniowe, nie
  może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na
  jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym
  także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek użycie lub
  wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Usługodawcy w innych celach niż
  niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów
  cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa autorskiego, w
  tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.
 56. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy, w tym korzystanie z materiałów tekstowych,
  graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę
  jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw
  autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 57. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego
  części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.
  §12. Postanowienia końcowe
 58. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu
  Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych
  przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania
  do Usługobiorców, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej
  wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym
  wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a
  strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 59. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych
  funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji
  zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
 60. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie
  odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 61. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane
  pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy
  nie stanowią inaczej.
 62. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania
  sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego
  konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.
  Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto
  skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem
  platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 63. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2021 r.